Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğine İlişkin Basın Açıklaması

01 Haziran 2020

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİNE  İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI


6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 16/4/2020 tarihinde yapılan değişiklikle vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve stokçuluk nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığımızca hazırlanan ve 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan iktisadi ve ticari faaliyetlerin önlenmesi, tüketicilerin korunması, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının sağlanarak fiyat istikrarının korunması hedeflenmektedir.

Başkanlığı Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürü tarafından yürütülecek olan Kurulda; Bakanlığımızdan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ile Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından birer genel müdür, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından görevlendirilen birer üyenin yanı sıra üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye olmak üzere toplam 13 üye görev alacaktır.
 
Yönetmelikle olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artışlar fahiş fiyat artışı olarak Kurul gündemine alınarak incelemeye tabii tutulacaktır.
 
Yine özellikle olağanüstü dönemlerde, piyasada darlık yaratılmasına, piyasa dengesinin bozulmasına, serbest rekabetin zarar görmesine ve tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve bu eylemlere tevessül edenler hakkında idari yaptırım uygulanabilmesi Kurulun görev ve yetkileri arasındadır.
 
Bu kapsamda, Kurul tarafından 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar; stokçuluk yapanlar için ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari ara cezası uygulanacaktır.
 
Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden savunmaları alınmadan idari para cezası uygulanmayacak olup Yönetmeliğe göre, idari para cezasının belirlenmesinde; işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınacaktır.
 
Böylece, olağandışı durumlarda tüketicinin temel gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaparak mağduriyetlere neden olan fırsatçılar hakkında Haksız fiyat Değerlendirme Kurulu caydırıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınabilmesi için önemli bir görevi ifa edecektir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.