Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

PROJENİN OLUŞTURULMASI

Proje; Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projelerinin 28.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planında 8 Ekim 2010 tarihinde değişiklik yapılarak “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi(MERSİS)” adı altında birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

PROJENİN HUKUKİ DAYANAĞI

Projenin hukuki dayanağını;
 
 • Bakanlığımız Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 640 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “Merkezi Sicil Kayıt Sistemini kurmak, işletmek ve bu sistemin diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde tutulan kayıt sistemleriyle bağlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek” hükmü,
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur” hükmü,
 • 27.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  Ticaret Sicil Yönetmeliği,
 • 28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı,
PROJENİN KAPSAMI

Proje iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşamada; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri,  kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıflarca kurulan işletmelerin kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulacak,

ikinci aşamada ise, esnaflar, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları),kamu kurum ve kuruluşları ile apartman yöneticiliği gibi diğer ekonomik birimler de sisteme dâhil edilecektir. 
PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR

Hizmetlerin, MERSİS Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yürütülmesiyle, bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kırtasiye, haberleşme, insan kaynağı ve benzeri giderlerden büyük oranda tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte;

 
 • Tüzel kişilikler ile ilgili yürütülen hizmetlerde ülke düzeyinde tekil tanımlayıcı olarak bir MERSİS numarası kullanılacak ve bunun sonucunda işletmelerle ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere güvenli, hızlı ve kolay ulaşılabilir bir veri tabanı oluşturulacaktır.
 • Ülke düzeyinde 238 Ticaret Sicili Müdürlüğünde bağımsız olarak tutulan sicil kayıtları, merkezi bir veri tabanında birleştirilecektir.
 • Her ticaret sicil müdürlüğünde gerçekleştirilen tescil işlemlerine ait iş adımlarının aynı süreç içerisinde gerçekleştirilmesi ile ticaret sicili müdürlüklerinde uygulama birliği sağlanacaktır.
 • Tescile tabi tüm işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi ile ticaret sicil müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması sağlanacaktır.
 • Ekonomik birimlerin yer aldığı kayıt sistemi ile birlikte oluşturulacak raporlama araçları ile yeni analizlerin gerçekleştirilmesi mümkün hale gelecektir.
 • Sürekli güncellenen veri tabanından yapılacak analizlerle politika oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.         
 • Vatandaşlarımız, kamu kurumları ile ilgili iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları bilgilere sistem üzerinden güncel olarak ulaşılabilecektir.
 • Avrupa Birliğinin 2009/101/EC ve 89/666/EEC sayılı şirketler hukuku direktifleri gereği oluşturulması gereken merkezi ticaret sicili kayıtları veri tabanı, elektronik ortamda erişilebilir hale gelecektir.
 • Avrupa Ticaret Sicilleri Teşkilatına üye olmanın birinci şartı olan merkezi bir ulusal ticaret sicilinin oluşturulması sağlanmış olacaktır.
 • Avrupa’daki Ticaret Sicil Teşkilatlarına (European Business Register-EBR) üye ülkelerin (17 ülke, yaklaşık 22 milyon işletme) ticaret sicillerinde tutulan kayıtlara erişim sağlanabilecektir.
 • Bakanlığımızın ticaret sicil müdürlüklerinin faaliyetleri üzerindeki gözetim ve denetimi daha etkin bir şekilde yürütülebilecektir.

MERSİS ÜZERİNDEN ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMİ İŞ AKIŞI

 • Bir tacir veya vekili, ofisinden veya evinden,  elektronik ortamda MERSİS  üzerinden işletmesinin kuruluş veya değişiklik işlemlerini yapabilecektir.
 • İşlemler, güvenilir elektronik imza sertifikası veya kimlik doğrulama yöntemi ile yapılabilecektir.
 • MERSİS üzerinde mevcut işlem süreçlerini tamamlayarak (kurucuların kimlik bilgileri ile adres bilgileri elektronik ortamda ilgili veri tabanlarından alınmaktadır)  anasözleşmeyi oluşturduktan sonra, anasözleşme elektronik ortamda onaylanmak üzere ilgili notere ve ticaret sicil müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Noterin anasözleşme onayı, online olarak ticaret sicil müdürlüğüne iletilmektedir.
 • Ticaret sicil müdürlüğü incelemesini yapacak ve onayı ile birlikte tescil ve ilan işlemi gerçekleşecektir.
 • Şirketin kuruluşu online olarak ilgili vergi dairesine bildirilecek ve anında potansiyel vergi numarası oluşturulucaktır.
 • İşyeri bildirimi de, Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilecektir.
 • Kuruluş ve değişiklik işlemleri ile ilgili tüm gerekli yasal ödemeler de sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.
 • Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak ilan metinleri elektronik ortamda bu Gazeteye gönderilecektir.