“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'' görüşe açıldı

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızca “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.
Sektörle yoğun istişare içinde gerçekleşen uzun bir hazırlık süreci sonunda,  konuyla ilgili yurt dışı örnekleri de incelenerek hazırlanan Yönetmelik Taslağı, 11/8/2016 tarihi itibarıyla ilgili Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açılmış olup, ayrıca ilgi duyan tüm kesimlerin erişimini sağlamak üzere Bakanlığımız internet sitesine de konulmuştur. Yönetmelik Taslağına, söz konusu kurum ve kuruluşlardan gelecek görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde nihai şekli verilecektir.
Yönetmelik Taslağında ön plana çıkan hususlar şöyledir:
Sektördeki aktörler belirleniyor
İkinci el taşıt ticaretinin yalnızca bu işle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması hedefleniyor. Bu işle iştigal etmeyen gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde üçten fazla ikinci el taşıt satışı yapmaları yasaklanıyor. İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeyen esnaf ve sanatkârların, tacirlerin ve tacir olmayan özel hukuk tüzel kişilerinin ise bir takvim yılı içinde kendileri adına tescilli üçten fazla ikinci el taşıt satışı yapabilmeleri, bu taşıtların en az üç yıldır kendileri adına tescilli olması şartına bağlanıyor. Böylece ikinci el taşıt ticaretindeki aktör profili netleşecek ve kayıt dışı faaliyetler ile vergi kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacak.
İkinci el taşıt ticaretine eğitim ve belge alma şartı getiriliyor
İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal edecek tacirler ile esnaf ve sanatkârlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma kriteri getiriliyor. Yetki belgesi alınabilmesi ise ilgili kişilerin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, müflis olmaması, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması ile satış sertifikasına sahip olması şartlarına bağlanıyor. Bu işletmelerde çalışan pazarlama ve satış personeline de gerekli eğitim ve sınav şartlarını sağlayarak satış sertifikası alma yükümlülüğü getiriliyor. Böylece, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması sağlanırken ikinci el taşıt ticareti ile iştigal eden kişilerin meslek itibarı korunacak.
Tanıtım kartı ve ekspertiz raporu ile ikinci el taşıta ilişkin bilgiler şeffaf hale geliyor
Taslakta, satışa sunulan taşıtın üzerinde, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin yer aldığı tanıtım kartı bulundurulması öngörülüyor. Ayrıca işletmelere taşıt satışı öncesinde ekspertiz raporu alma ve bir nüshasını alıcıya teslim etme zorunluluğu getiriliyor. Böylece tüketiciler taşıtla ilgili bilgilere tam anlamıyla ulaşarak bu bilgilerin gerçek olup olmaması konusundaki endişeleri artık ta­şı­ma­ya­cak.
İkinci el taşıtlara garanti geliyor
On yaş veya iki yüz bin kilometrenin altında olan taşıtların motor ve şanzıman gibi parçaları, satışı yapan veya satışa aracılık eden işletmenin garantisi altında olacak. Ancak bu garanti, satış tarihinden itibaren altı ay veya on bin kilometre için geçerli olacak. Garanti süresi içinde oluşan arızalar işletme tarafından, üç ayı geçmeyen bir süre içinde giderilecek ve taşıt sahibine arıza süresince kullanılmak üzere ücretsiz ikame taşıt tahsis edilecek.
İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelere, toplu işyerlerine ve ikinci el taşıt pazarlarına standart getiriliyor
İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelerin, toplu işyerlerinin ve ikinci el taşıt pazarlarının taşıması gereken fiziksel şartlar belirlenerek standarda kavuşturuluyor. Böylelikle, ikinci el taşıt ticareti yapılacak işletmelere ve toplu işyeri projelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce Taslakta belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları yetkili idareler tarafından kontrol edilerek bu şartları taşımayan işletmelere ruhsat verilmeyecek.
Noterler tarafından, ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmeler adına yapılan satışlarda yetki belgesi; vekâleten yapılan satışlarda ise satış sertifikası ve adına satış yapılan işletmenin yetki belgesi aranacak ve bu belgeler ibraz edilmeden satış işlemi gerçekleştirilemeyecek.
Gerçek kişilerce bir takvim yılı içinde asaleten veya vekâleten yapılan üçüncü satıştan sonraki satışlarda ise yetki belgesi ve satışı yapan kişi adına düzenlenmiş satış sertifikası aranacak ve bu belgeler ibraz edilmeden satış işlemi gerçekleştirilemeyecek. Böylece mesleğin gerçek sahipleri tarafından yapılması sağlanacak.
 
 
 
 
 
 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı İçin Tıklayınız.