Ticaret Sicili ve Şirketler

Kanun  Tüzük Yönetmelik Tebliğ
 

Mevzuat Türü

Mevzuatın Adı

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

Kanun

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

14.02.2011 - 27846

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

14.02.2011 - 27846

Mülga 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu

28.07.1971 - 13909

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

09.07.1956 - 9353

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

08.12.2001 - 24607

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  

04.02.2011 - 27836

Tüzük

Mülga Ticaret Sicili Tüzüğü

08.02.1957 - 9530

Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 

26.04.2013 - 28629

Yönetmelik

Ticaret Sicil Yönetmeliği

27.01.2013 - 28541

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

28.08.2012 - 28395

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

28.11.2012 - 28481

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

31.05.2013-28663

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

28.08.2012 - 28395

Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

28.08.2012 - 28395

Tebliğ

Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ

29.06.2013 - 28692

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

15.11.2012 - 28468

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

29.08.2012 - 28396

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

29.08.2012 - 28396

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

19.10.2012 - 28446

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

09.08.2012 - 28379

Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

30.12.2012 - 28513

Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

31.10.2012 - 28453

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

29.08.2012 - 28396

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

19.12.2012 - 28502

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

14.02.2014 - 28913

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatıralacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 20.03.2015 - 29301