Elektronik Ticaret

 

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla birlikte geleneksel ticaret dönüşüme uğrayarak sanal ortama taşınmaktadır. Ülkemizde 2007 yılında yüzde 30,1 olan internet kullanan birey oranı 2014 yılı Ağustos ayı itibariyle yüzde 53,8’e yükselmiştir. 2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunurken, 2014 yılı sonu itibarıyla bu rakam 41 milyonu aşmıştır. 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 32 milyonunun üzerine çıkmıştır.

Artan internet ve mobil iletişim teknolojilerinin kullanımı, Ülkemizde elektronik ticareti olumlu yönde etkilemiştir. Bu kapsamda, internet üzerinden gerçekleşen kartlı işlemler 2014 yılı sonu itibarıyla 41,8 milyar TL’ye ulaşmış bulunmaktadır.
Elektronik ticaret bugünün koşullarında en hızlı ticaret yapma biçimidir. Ticaretin hızlı bir şekilde yapılması ise daha fazla ticaret ve buna bağlı olarak yatırımların artması, ayrıca daha yüksek istihdam ve büyüme oranı anlamına gelmesi bakımından önemlidir. İnternet ekonomisinin ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasının yolu, e-ticaretin kurallarını belirleyen hukuki altyapının oluşturulmasından geçmektedir.

Bu ihtiyaca binaen, 08.06.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (f) bendinde; İç Ticaret Genel Müdürlüğüne elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak ve bu alanın gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik mevzuatla verilen görevleri yerine getirme yetki ve sorumluluğu verilmiştir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Ekim 2014 tarihli birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. 5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6563 sayılı Kanun, 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımızın uygulayıcı otorite olarak belirlendiği Kanunda; elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar için genel bilgilendirme yükümlülükleri, ticari iletişim ve elektronik iletilerle ilgili ön izin ve çıkış hakkı gibi temel düzenlemeler yer almaktadır. Bununla birlikte yine Kanunda, elektronik vasıtalarla yapılacak sözleşmelere uygulanacak kurallar, sözleşme öncesi ve siparişlerde verilmesi gerekli bilgiler ile elektronik ticaret platformunu sağlayan aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin diğer hususlar düzenlenmektedir.