1. Toptancı Hal Konseyi’nde Sebze ve Meyve Ticaretine Yönelik Kararlar Alındı

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, sebze ve meyve ticareti hakkında tüm taraflarla karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sorunları değerlendirmek ve önlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili olan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Toptancı Hal Konseyi oluşturulmuştur.
Toptancı Hal Konseyi’nin birincisi 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. 
Konseyde, sebze ve meyve ticaretinde fiyat oluşumunu olumsuz etkileyen faktörler ile sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın azaltılmasına ilişkin alınabilecek önlemlerle ilgili gündem maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve görüşmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toptancı halleri ile pazar yerlerinin fonksiyonel dönüşümüne yönelik çalışmaların yakından takip edilmesi.
2- 5957 sayılı Kanun çerçevesinde başta belediyeler olmak üzere denetim yetkisini haiz Bakanlıklarca bildirim işlemi, künye uygulaması ve belge düzeni gibi konulardaki genel denetimlerde etkinliğin artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirlere ilişkin görüş bildirmek ve denetimlere katkı sağlamak üzere; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir “Toptancı Hal Konseyi Denetim Çalışma Grubu” nun kurulması.
3- Hal Kayıt Sistemi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdindeki ilgili bilgi sistemleri arasında entegrasyonun sağlanması ve Sistemin kullanımına yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi.
4- A) İç tüketim, ihracat ve sınai üretime yönelik talep analizinin yapılması ve elde edilen sonuçların bir sonraki yıl üretim planlamasında kullanılmak üzere sektör temsilcileri ile paylaşılması.
B) Sebze ve meyve piyasasında üreticilerin sözleşmeli üretime yönlendirilmesine dair çalışma ve tavsiyelerde bulunulması.
Bu çalışmaları yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir“Toptancı Hal Konseyi Üretim Planlaması Çalışma Grubu” oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 3’er aylık dönemler halinde sunmaları.
5- Üretici çıkış fiyatları ile perakende satış fiyatlarındaki farkın nedenlerinin araştırılmasına yönelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir “Toptancı Hal Konseyi Fiyat Analizi Çalışma Grubu” nun oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 6’şar aylık dönemler halinde sunmaları.
6- Üretici ve üretici örgütlerinin mallarını pazarlamalarında karşılaştıkları sorunların tespiti ve bunların pazarlamada rekabet güçlerinin artırılması için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ile teşviki ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir “Toptancı Hal Konseyi Üretici ve Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerini Araştırma Çalışma Grubu” nun oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 6’şar aylık dönemler halinde sunmaları.
7-A) Sebze ve meyve ticaretinde zayiat sebeplerinin tespitine,
B) Ambalaj, nakliye ve depolamaya ilişkin standartların belirlenmesine,
yönelik çalışmalarda bulunmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konseye üye olan kurumlar ile konuyla ilgili olabilecek diğer kuruluşların temsilcileri arasından seçilecek yeterli sayıda üyeden müteşekkil bir “Toptancı Hal Konseyi Zayiat Nedenlerinin Tespiti ve Standartların Belirlenmesi Çalışma Grubu”nun oluşturulması ve bu çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmaları Konseye 3’er aylık dönemler halinde sunmaları.
8-  Ürün künyesi konusunda tüketici bilincinin artırılmasına yönelik, Konsey üyesi olan ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.